OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

dotyczący przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z zakresem świadczonych usług:

1. Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
2. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
3. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
4. Wykonywanie instalacji elektrycznych
5. Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
6. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
7. Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
8. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
9. Restauracja i inne stałe placówki gastronomiczne
10. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

przez Biuro Szybkiej Interwencji Z. Mroczek i Wspólnicy Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Fryderyka Szopena 3, 22 – 400 Zamość

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na potrzeby świadczonych usług jest Biuro Szybkiej Interwencji Z. Mroczek i Wspólnicy Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Fryderyka Szopena 3, 22 – 400 Zamość

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Biuro Szybkiej Interwencji Z. Mroczek i Wspólnicy Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Fryderyka Szopena 3, 22 – 400 Zamość można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych : iod@bsi-ochrona.pl

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Spółkę moich danych osobowych?

W pierwszej kolejności potrzebujemy otrzymać zgłoszenie Pani/Pana w ramach świadczenia usług. W tym celu potrzebujemy następujący zestaw Pani/Pana danych:
• imię, nazwisko,
• nr PESEL/NIP
• nr telefonu
• adres zamieszkania,
• dane teleadresowe,
• imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej przez Panią/Pana do uzyskiwania w zakresie realizacji umowy.

Dane te są nam niezbędne do realizacji usług wynikających z zawartej umowy. Podczas realizacji usług przez Biuro Szybkiej Interwencji Z. Mroczek i Wspólnicy Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Fryderyka Szopena 3, 22 – 400 Zamość tworzymy Pani/Pana dokumentację, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące zakresu świadczonych usług przez Biuro Szybkiej Interwencji Z. Mroczek i Wspólnicy Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Fryderyka Szopena 3, 22 – 400 Zamość.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe jako Biuro Szybkiej Interwencji Z. Mroczek i Wspólnicy Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Fryderyka Szopena 3, 22 – 400 Zamość, a celem tego przetwarzania jest realizacja zakresu świadczonych usług.
Podstawa prawna
• Art. 6 ust. 1 lit. c
Ustalenie Pani/Pana tożsamości przed rozpoczęciem usługi w ramach pobrania/ weryfikacji danych podczas realizacji usługi odbywa się każdorazowo u pracownika Biura Szybkiej Interwencji Z. Mroczek i Wspólnicy Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Fryderyka Szopena 3, 22 – 400 Zamość
• Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Realizujemy Pani/Pana prawa jako klienta Biuro Szybkiej Interwencji Z. Mroczek i Wspólnicy Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Fryderyka Szopena 3, 22 – 400 Zamość, np. odbieramy i archiwizujemy Pani/Pana oświadczenia, w których upoważnia Pani/Pan inne osoby do dostępu Pani/Pana dokumentacji oraz udzielania osobom trzecim informacji.
• Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO
Kontaktujemy się z Panią/Panem pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail celem realizacji usług.
• Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO
Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu.
• Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Jako Biuro Szybkiej Interwencji Z. Mroczek i Wspólnicy Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Fryderyka Szopena 3, 22 – 400 Zamość, prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Czy moje dane przetwarzane są w jakiś jeszcze sposób?
Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Polega ono na tym, że możemy w oparciu o informacje o Pani/Panu tworzyć profile preferencji naszych klientów i tym samym w oparciu o nie, dostosowywać nasze usługi i treści jakie od nas Pani/Pan otrzyma. Zapewniamy, że w trakcie profilowania nie sięgamy do Pani/Pana dokumentacji oraz że nie przetwarzamy Pani/Pana danych w sposób w pełni automatyczny, bez ingerencji człowieka. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której decyzja podejmowana w sposób automatyczny ma służyć wykonaniu wiążącej nas Umowy. Zawsze jednak ma Pani/Pan prawo nie podlegać takiej decyzji i domagać się ingerencji człowieka, co oczywiście zapewniamy. Wystarczy że skontaktuje się Pani/Pan z nami poprzez formularz kontaktowy.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Jako Biuro Szybkiej Interwencji Z. Mroczek i Wspólnicy Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Fryderyka Szopena 3, 22 – 400 Zamość, dbamy o poufność Pani/Pana danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jak również realizacji Pani/Pana praw jako klienta, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
1) innym podmiotom, współpracującym z Biurem Szybkiej Interwencji Z. Mroczek i Wspólnicy Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Fryderyka Szopena 3, 22 – 400 Zamość w celu zapewnienia ciągłości usługi,
2) dostawcom usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie usług oraz zarządzanie naszą Spółką (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym);
3) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Biuro Szybkiej Interwencji Z. Mroczek i Wspólnicy Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Fryderyka Szopena 3, 22 – 400 Zamość, w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym);
4) osobom upoważnionym przez Panią/Pana w ramach realizacji praw klienta.

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Biurem Szybkiej Interwencji Z. Mroczek i Wspólnicy Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Fryderyka Szopena 3, 22 – 400 Zamość, a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?
Jeżeli jest Pani/Pan naszym klientem i utworzyliśmy Pani/Pana dokumentację, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 6 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Po upływie wyżej wymienionych okresów Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako Biuro Szybkiej Interwencji Z. Mroczek i Wspólnicy Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Fryderyka Szopena 3, 22 – 400 Zamość, jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości klienta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową realizacji wykonania usługi. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Pani/Pana rzecz. Jeżeli Pani/Pan pod nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową zrealizowania usługi.

Jakie mam prawa?

Jako administrator Pani/Pana danych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do swoich danych, może je Pani/Pan również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Biura Szybkiej Interwencji Z. Mroczek i Wspólnicy Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Fryderyka Szopena 3, 22 – 400 Zamość, sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – prosimy o kontakt z nami na terenie Biura Szybkiej Interwencji Z. Mroczek i Wspólnicy Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Fryderyka Szopena 3, 22 – 400 Zamość. Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Definicje i skróty

• RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych