RODO i Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY INFOMACJA RODO
Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) [„RODO”], które weszło w życie 25 maja 2018 r. przekazujmy następujące informacje:
Kto jest administratorem moich danych?
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych na potrzeby świadczonych usług jest Biuro Szybkiej Interwencji Z. Mroczek i Wspólnicy Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6A , 22 – 400 Zamość
Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?
We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Biuro Szybkiej Interwencji Z. Mroczek i Wspólnicy Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6A , 22 – 400 Zamość można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych : iod@bsi-ochrona.pl
Jaki jest zakres przetwarzanych przez Spółkę moich danych osobowych?
W pierwszej kolejności potrzebujemy otrzymać zgłoszenie Państwa w ramach świadczenia usług. W tym celu potrzebujemy następujący zestaw Państwa danych:
• imię, nazwisko,
• nr PESEL/NIP
• nr telefonu
• adres
• dane teleadresowe,
• imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej przez Panią/Pana do kontaktu w zakresie realizacji umowy.
Dane te są nam niezbędne do realizacji usług wynikających z zawartej umowy. Podczas realizacji usług przez Biuro Szybkiej Interwencji Z. Mroczek i Wspólnicy Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6A , 22 – 400 Zamość tworzymy Państwa dokumentację, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące zakresu świadczonych usług przez Biuro Szybkiej Interwencji Z. Mroczek i Wspólnicy Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul., Gen. Władysława Sikorskiego 6A ,22 – 400 Zamość.
Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1) zawarcia i realizacji umowy, której jest Państwo stroną [art. 6 ust.1 lit. b) RODO];
2) realizacji obowiązków prawnych nałożonych na administratora w szczególności wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2018.2142 t.j.z dnia 2018.11.14); ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.395 t.j.z dnia 2018.02.20) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2018.800 t.j. z dnia 2018.04.27) [art. 6 ust.1 lit. c) RODO];
3) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Państwem umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego ww. roszczeń oraz obrona przed tymi roszczeniami [art. 6 ust.1 lit. f) RODO];
4) marketingowym tj. oferowania produktów i usług świadczonych przez administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest oferowanie klientom administratora informacji o produktach i usługach świadczonych przez administratora [art. 6 ust.1 lit. f) RODO];
Czy dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu?
Nie, obecnie nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?
Jako Biuro Szybkiej Interwencji Z. Mroczek i Wspólnicy Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6A , 22 – 400 Zamość, dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jak również realizacji Państwa praw jako klienta, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
1) innym podmiotom, współpracującym z Biurem Szybkiej Interwencji Z. Mroczek i Wspólnicy Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul Gen. Władysława Sikorskiego 6A., 22 – 400 Zamość w celu zapewnienia ciągłości usługi,
2) dostawcom usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie usług oraz zarządzanie naszą Spółką (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym, podwykonawcom świadczącym usługi na naszą rzecz,);
3) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Biuro Szybkiej Interwencji Z. Mroczek i Wspólnicy Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6A , 22 – 400 Zamość, w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym);

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?
Z uwagi na to, że nie korzystamy z usług innych dostawców, Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?
Dane osobowe będą przechowywane przez:
1) okres wynikający z przepisów prawa nakazujących przechowywanie danych przez określony czas;
2) okres niezbędny do wykonania zawartej z Państwem umowy;
3) do momentu przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku z zawartą z Państwa umową;
4) przez okres realizowania przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?
Podanie danych osobowych wymaganych w związku z zawieraną z Państwem umową jest konieczne do zawarcia przedmiotowej umowy oraz wykonywania czynności wynikających z umowy – bez podania przez Panią/Pana danych osobowych realizacja umowy nie będzie możliwa.
Jakie mam prawa?
Jako administrator Państwa danych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do swoich danych, może je Pani/Pan również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Biura Szybkiej Interwencji Z. Mroczek i Wspólnicy Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6A, 22 – 400 Zamość, sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – prosimy o kontakt z nami na terenie Biura Szybkiej Interwencji Z. Mroczek i Wspólnicy Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6A , 22 – 400 Zamość. Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
Definicje i skróty
• RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;POLITYKA COOKIES

Biuro Szybkiej Interwencji Z. Mroczek i Wspólnicy Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6A , 22 – 400 Zamość
Niniejsza Polityka Cookies, stanowi uzupełnienie Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych z użyciem plików cookies .
Administratorem danych osobowych jest, Biuro Szybkiej Interwencji Z. Mroczek i Wspólnicy Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6A , 22 – 400 Zamość . Z administratorem można skontaktować drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: iod@bsi-ochrona.pl lub tradycyjną wysyłając korespondencję na adres Biuro Szybkiej Interwencji Z. Mroczek i Wspólnicy Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Gen.

Informacja o plikach cookies:
Pliki cookies (tzw. Ciasteczka) stanowią dane informatyczne w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, smartfonie, tablecie), a celem ich jest właściwe korzystanie ze strony internetowej.
Pliki cookies nie są szkodliwe na Użytkownika, czy ich urządzeń, nie wpływają na ustawienia konfiguracyjne oraz ich działanie.
Typy pliki cookies na stronie www:
Pliki cookies sesyjne – pliki tym czasowe zapisane na urządzeniu końcowym Użytkownika, które przechowywane są do momentu opuszczenia strony www.
Pliki cookies stałe – pliki zapisane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas lub do czasu ich usunięcia.

Cookies bsi-ochrona.pl
Witryna https://ochrona-bsi.pl używa cookies.
1. Nie zbieramy żadnych danych pozwalających na Twoją identyfikację.
2. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem
3. . Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników strony.
4. Nie wykorzystujemy Ciasteczek, aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, maila czy telefonu.
5. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.
6. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www